Please Wait ...

44332

views

243

job history

Industry:

Finance/Banking/Insurance

Number of Employees:

500-1500

Type:

Not-for profit organization

Date of Foundation:

1993

Active jobs (5)

About Company

The Central Bank of the Republic of Armenia is an independent state authority the ultimate task of which is maintaining price stability in the territory of the Republic of Armenia.  

Benefits

check
Knowledge sharing culture
check
Free language courses
check
Training program abroad
check
Medical insurance
check
Teambuilding and corporate events
check
Flexible working schedule
check
"Baby born" package
check
Family medical insurance
check
Emotional & Mental Wellbeing Programs
check
Annual social package
check
Business trips
check
Education Reimbursement
check
Employee Discounts & Perks
check
Gifts for different occasions

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Արագ փոփոխվող աշխարհում լինել հուսալի գործընկեր, նպաստել

համազգային բարեկեցությանը՝ գների և ֆինանսական կայունության ապահովման միջոցով:

ՏԵՍԼԱԿԱՆ

Լինել առաջատար կենտրոնական բանկ, որի գործունեությունը հիմնված է

հետազոտական գերազանցության և նորարարական լուծումների վրա:

ԱՐԺԵՔՆԵՐ

Գերազանցություն

Բարեվարքություն

Հարգանք

Contacts